Algemene voorwaarden

Versie januari 2024

 

Artikel 1: Algemeen; definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
  Aanmeldingsformulier
  Het door Automotive Academy beschikbaar gestelde (online) formulier waarmee een Deelnemer voor deelname aan een Opleiding wordt aangemeld
  Algemene Voorwaarden
  Deze algemene voorwaarden van Automotive Academy, te vinden op automotiveacademy.nl/nl/algemene-voorwaarden
  Automotive Academy 
  Rijsbergen Automotive B.V. handelend onder haar geregistreerde handelsnamen Automotive Academy en LKQ Academy, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 28035971
  Deelnemer 
  De Opdrachtgever dan wel degene die door of namens de Opdrachtgever is aangemeld om de Opleiding te volgen
  Opdrachtgever
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Opleiding afneemt van Automotive Academy
  Opleiding
  De door of namens Automotive Academy aangeboden diensten, al dan niet inclusief lesmateriaal
  Opleidingstarief
  Het door de Opdrachtgever aan Automotive Academy verschuldigde tarief voor het volgen door de Deelnemer van de Opleiding
  Overeenkomst 
  De tussen Opdrachtgever en Automotive Academy afgesloten opleidingsovereenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden
 2. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, van toepassing op (aanbiedingen tot) door Automotive Academy aangeboden Opleidingen.    

  

Artikel 2: Aanmelding en afspraken

 1. Een Deelnemer wordt voor een Opleiding aangemeld door indiening door de Opdrachtgever van een volledig ingevuld Aanmeldingsformulier. Automotive Academy is te allen tijde gerechtigd een niet volledig ingevuld Aanmeldingsformulier niet in behandeling te nemen.
 2. Een Deelnemer geldt pas als aangemeld voor een Opleiding indien dit door of namens Automotive Academy aan de Opdrachtgever wordt bevestigd. Voordat dit gebeurt kunnen Opdrachtgever en Deelnemer geen rechten ontlenen aan een ingevuld Aanmeldingsformulier.
 3. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de in het Aanmeldingsformulier ingevulde gegevens juist en compleet zijn. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de aangemelde Deelnemer op de aangegeven dagen waarop de Opleiding plaatsvindt beschikbaar is.
 4. De gemaakte afspraken tussen Opdrachtgever en Automotive Academy over de Opleiding worden gevormd door het ingevulde en ondertekende Aanmeldingsformulier, de op basis daarvan afgesloten Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden prevaleert de betreffende Overeenkomst.
   

Artikel 3: De Opleiding; inhoud en wijziging/annulering

 1. Door Automotive Academy op haar website of anderszins aangeboden Opleidingen zijn vrijblijvend en indicatief. Automotive Academy kan te allen tijde de datum en/of locatie of inhoud daarvan wijzigen of een aangeboden Opleiding intrekken. In geval van wijziging van de datum/locatie of inhoud of intrekking van de Opleiding deelt Automotive Academy dit zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mede.
 2. Automotive Academy is te allen tijde gerechtigd om een Opleiding niet door te laten gaan of te verplaatsen, bijvoorbeeld als een aangegeven minimumaantal deelnemers niet is gehaald. In dat geval deelt Automotive Academy dit zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mede. In dat geval zal Automotive Academy een alternatieve training aanbieden. Mocht dat laatste niet mogelijk zijn dan restitueert zij het reeds aanbetaalde Opleidingstarief.
 3. Automotive Academy heeft het recht om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 4. Automotive Academy is verantwoordelijk voor de vorm en samenstelling van de Opleiding de reikwijdte van het aangeboden les- en cursusaanbod. Automotive Academy is evenwel niet aansprakelijk voor de inhoud van de lesinstructies van de docenten. De docenten zijn volledig verantwoordelijk voor hun eigen lesinstructies en lesinhoud. Daaronder begrepen de vorm en de eventuele inachtneming van auteursrechten, copyright en beeldrechten van anderen. Automotive Academy spant zich in om de inhoud van de Opleiding indien nodig te actualiseren en/of aan te vullen.
  Ondanks deze zorg en aandacht bestaat de mogelijkheid dat inhoud van het Opleiding dan wel verstrekt cursusmateriaal onvolledig en/of onjuist is. Het aangeboden cursusmateriaal, instructie en lesstof wordt aangeboden zonder vorm van garantie dat deze volkomen juist en volledig is en/of blijft. Automotive Academy aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van het cursusmateriaal, instructie en lesstof.
 5. Indien een Deelnemer niet of niet tijdig op de aangegeven datum, tijd en locatie verschijnt dan behoudt Automotive Academy zich het recht voor om de Deelnemer te weigeren. In dat geval vindt geen restitutie van (een deel van) het Opleidingstarief plaats, tenzij Automotive Academy uitdrukkelijk anders mededeelt aan Opdrachtgever.
 6. Indien een Deelnemer voor een Opleiding beschermende kleding of ander materiaal dient mee te nemen dan deelt Automotive Academy dit voor aanvang van de Opleiding aan de Opdrachtgever mede. De Deelnemer is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het meenemen van adequate en veilige beschermende kleding of ander materiaal en de geschiktheid daarvan. Automotive Academy heeft het recht om een Deelnemer die niet beschikt over de juiste beschermende kleding of ander materiaal te weigeren zonder restitutie van het Opleidingstarief.
 7. Bij verhindering van de Deelnemer kan de Opdrachtgever eenmalig tot 14 dagen voor aanvang van de betreffende praktijktraining deze kosteloos verplaatsen naar een andere datum of locatie waarop dezelfde training beschikbaar is.
 8. De Opdrachtgever heeft het recht om een Deelnemer eenmalig te vervangen door een andere bij haar aangesloten deelnemer indien dit schriftelijk bij Automotive Academy wordt doorgegeven en uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Opleiding. Tussentijdse vervanging is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Bij trainingen als onderdeel van het opleidingsprogramma geldt dat vervanging van de Deelnemer na afname van de niveautoets niet meer mogelijk is.
   

Artikel 4: Opleidingstarief en betaling

 1. De Opdrachtgever is het volledige in de Overeenkomst vermelde Opleidingstarief verschuldigd aan Automotive Academy. De op de website (https://automotiveacademy.nl/) en in de Overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief btw.
 2. Jaarlijks worden per 1 september prijzen en kosten geïndexeerd met de inflatiecorrectie volgens Centraal Bureau voor Statistiek (bestedingscategorie 105000 Ander onderwijs, prijsindex 2015=100) van het betreffende kalenderjaar.
 3. Het verschuldigde Opleidingstarief is volledig bij aanmelding van de Deelnemers door Opdrachtgever zonder recht van verrekening aan Automotive Academy verschuldigd en opeisbaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst. Ten aanzien van door Automotive Academy toegezonden facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld.
 4. Indien de Opdrachtgever niet uiterlijk voor aanvang van de Opleiding het volledige verschuldigde Opleidingstarief heeft voldaan behoudt Automotive Academy zich het recht voor om de Deelnemer te weigeren, tenzij partijen uitdrukkelijk andere betalingsafspraken hebben gemaakt.
 5. Indien de Opdrachtgever het Opleidingstarief niet volledig binnen de in de Overeenkomst genoemde termijn(en) heeft voldaan of door Automotive Academy kan worden geïncasseerd via de door Opdrachtgever daarvoor afgegeven automatische incasso-opdracht dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Automotive Academy het recht om de wettelijke handelsrente plus 1% cumulatief op maandbasis over het nog verschuldigde deel daarvan bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. Daarnaast heeft Automotive Academy het recht om in dat geval een bedrag ter compensatie van haar buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen gelijk aan 15% van de verschuldigde hoofdsom met als minimum €150.

 

Artikel 5: Ontbinding

 1. Automotive Academy behoudt zich het recht voor om de aangeboden Opleidingstarieven te wijzigen. Indien hierdoor het Opleidingstarief (excl. btw) met meer dan 10% stijgt dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst schriftelijk buitengerechtelijk te ontbinden, tenzij in de tussentijd inmiddels gestart is met de Opleiding in welk geval dit recht automatisch vervalt. In dat geval is Automotive Academy niet gehouden enige vergoeding aan de Opdrachtgever te betalen uitgezonderd eventuele restitutie van reeds aanbetaalde Opleidingstarieven.
 2. Indien de Opdrachtgever in verzuim is voor het betalen van het Opleidingstarief dan is Automotive Academy van rechtswege gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk buitengerechtelijk te ontbinden. Dit geldt tevens in geval van faillissementsaanvraag, faillissementsverklaring, surseance van betaling of andere getroffen insolventiemaatregelen jegens Opdrachtgever. In al deze gevallen heeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds aanbetaalde delen van het Opleidingstarief.
   

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Automotive Academy op grond van de Overeenkomst of enige andere rechtsgrond is te allen tijde beperkt tot het bedrag van het Opleidingstarief.
 2. Automotive Academy is nimmer aansprakelijk voor het vergoeden van enige door Opdrachtgever, Deelnemer of derden geleden gevolgschade.
   

Artikel 7: Auteurs- en eigendomsrecht

 1. Automotive Academy behoudt de volledige eigendom van alle informatie en alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot alle door of voor Automotive Academy ontwikkelde opleidingen en/of lesmaterialen. Niets uit het lesmateriaal mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Automotive Academy.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van merken of octrooien, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechtelijk beschermde werken en/of databanken van Automotive Academy en/of de met haar verbonden onderneming(en) en/of haar licentiegevers, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de rechten.
 3. De Opdrachtgever zal nimmer de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Automotive Academy betwisten, noch pogen om één of meer van deze rechten te registreren, of anderszins trachten om bescherming van deze rechten te zijnen gunste te verkrijgen.

 

Artikel 8: Persoonsgegevens

 1. Zowel Automotive Academy als de Opdrachtgever zal te allen tijde in lijn handelen met enige wettelijke verplichtingen in het kader van het verzamelen, delen, verwerken en verwijderen van persoonsgegevens.
 2. Indien er door de Opdrachtgever aan Automotive Academy persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld dan stemt zij in met de beoogde opslag en gebruik daarvan door Automotive Academy in overeenstemming met het verzorgen van de afgenomen Opleiding en/of het verstrekken van benodigde certificaten bij succesvolle afronding daarvan door de Deelnemer en het delen door Automotive Academy van (een deel van deze) gegevens met derden voor zover noodzakelijk om de Opleiding te kunnen geven of de betreffende certificaten te kunnen aanvragen.
 3. De Opdrachtgever staat er jegens Automotive Academy voor in dat zij alle benodigde uitdrukkelijke toestemmingen heeft verkregen van betrokken personen ten aanzien van enige in het kader van de Overeenkomst of anderszins in relatie tot de Opleiding ter beschikking gestelde persoonsgegevens voor de in dat kader voorziene opslag en gebruik daarvan door of namens Automotive Academy.
 4. Op verzoek van Opdrachtgever zal Automotive Academy de door haar bewaarde persoonsgegevens verwijderen van haar servers of anderszins, tenzij op haar een wettelijke bewaarplicht rust. In dat geval zal Automotive Academy binnen redelijke termijn voor deze verwijdering zorgdragen.

 

Artikel 9: Klachtenprocedure

 1. Een klacht over een Opleiding of enige andere werkzaamheden uitgevoerd door Automotive Academy kan de Deelnemer of Opdrachtgever schriftelijk (per post of email) richten aan Automotive Academy, Postbus 8846, 1006 JA Amsterdam of backoffice@automotiveacademy.nl
 2. Een klacht dient binnen bekwame tijd te worden ingediend, welke maximaal 4 weken na het voordoen van de gebeurtenis waar de klacht betrekking op heeft wordt geacht te eindigen. Als dit niet tijdig gebeurd behoudt Automotive Academy het recht voor de klacht niet in behandeling te nemen.
 3. Automotive Academy reageert zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht. Indien Automotive Academy meer tijd nodig heeft voor het behandelen van de klacht, zal Automotive Academy dat binnen 7 dagen na ontvangst aan de klager mededelen.
 4. Een klacht anoniem indienen is mogelijk. In dat geval zal Automotive Academy geen terugkoppeling kunnen geven aan de klager. De klager gaat door het anoniem indienen van de klacht daar automatisch mee akkoord.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Automotive Academy is enkel Nederlands Recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van geschillen die tussen Automotive Academy en de Opdrachtgever mochten ontstaan is de Nederlandse rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd om daarvan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.